Jak zakończyć przed czasem umowę leasingu?

Leasing działa na takiej zasadzie, że w zamian za comiesięczne raty firmy leasingowe oferują długoterminowy wynajem środków trwałych z możliwością ich wykupu w przyszłości. I choć to dobre rozwiązanie, by rozłożyć na raty wykup przedmiotu leasingu, zdarzają się sytuacje, w których rozważa się zakończenie umowy przed czasem.  Do wyboru ma się wówczas kilka możliwości. O tym, z jakich rozwiązań można skorzystać oraz które z nich jest najkorzystniejsze, piszemy w dalszej części dzisiejszego artykułu.

Wcześniejsza spłata leasingu – czy to możliwe?

Jednym z powodów zakończenia umowy leasingowej przed czasem może być chęć wcześniejszej spłaty leasingu np. ze względu na zainteresowanie wykupem przedmiotu leasingu. Wiąże się to z koniecznością uregulowania wszystkich pozostałych do spłaty zobowiązań. Wysokość kwoty wykupu zależy wówczas od tego, jaka umowa leasingowa została zawarta, a dokładnie, czy mowa o leasingu finansowym, czy leasingu operacyjnym. W przypadku tego pierwszego wykup może mieć miejsce w dowolnym momencie trwania umowy. W takiej sytuacji leasingobiorca spłaca pozostałe raty zwykle pomniejszone o wartość rzeczy będącej przedmiotem leasingu.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku leasingu operacyjnego. W tym przypadku warunkiem wcześniejszej spłaty jest czas, jaki upłynął od zawarcia umowy. Wcześniejszy wykup z ekonomicznego punktu widzenia będzie korzystny dopiero po upływie 40% normatywnego czasu amortyzacji danej rzeczy. Wówczas przedmiot leasingu można wykupić za kwotę, na którą składają się: wartość zdyskontowanych rat, określona w umowie cena wykupu oraz opłaty manipulacyjne za zerwanie umowy przed terminem. W przeciwnym razie, gdy nie upłynie 40% normatywnego czasu amortyzacji danej rzeczy, kwota wykupu zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę zgodnie z wartością rynkową danego przedmiotu.

Jakie inne możliwości ma leasingobiorca, który chce wcześniej zakończyć umowę?

Wśród innych możliwości, jakie ma leasingobiorca, który chce zakończyć umowę leasingu przed czasem, można wymienić:

  • zakończenie umowy poprzez jej wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy wydaje się najmniej korzystną opcją dla przedsiębiorcy, gdyż wiąże się z koniecznością uregulowania wszystkich zobowiązań wraz z odsetkami i opłatami manipulacyjnymi w krótkim czasie.

  • cesję leasingu

Cesja leasingu polega na przeniesieniu umowy leasingowej na inną firmę. W praktyce oznacza to, że inny przedsiębiorca przejmuje przedmiot leasingu na warunkach ustalonych w pierwotnej umowie i dalej to on spłaca resztę zobowiązań. Takie rozwiązanie jest jednym z najkorzystniejszych, gdyż dotychczasowy leasingobiorca nie ponosi w związku z tym dodatkowych kosztów.

  • podnajem przedmiotu leasingu

Wypożyczenie przedmiotu leasingu innej firmie w zamian za comiesięczny czynsz dzierżawny to także jedna z korzystniejszych opcji. W ten sposób leasingobiorca pozbywa się niechcianej rzeczy, a za otrzymane w zamian pieniądze może spłacać pozostałe leasingowe raty.