Leasing operacyjny i finansowy – jakie są różnice?

Istnieje kilka rodzajów leasingu. Do najważniejszych zaliczamy leasing finansowy oraz operacyjny, który w skrócie scharakteryzujemy w tym artykule.

Specyfika leasingu operacyjnego

Leasing operacyjny zdecydowanie cieszy się największym zainteresowaniem. W tym przypadku przedmiotu umowy leasingu, np. samochód, pozostaje własnością majątkową leasingodawcy, czyli firmy leasingowej. Obowiązki związane z dokonywaniem odpisów amortyzujących dokonywane są więc przez firmę leasingową. Kosztami uzyskania przedmiotu leasingobiorcy są raty leasingowe, do których należy dodać również podatek VAT i opłatę wstępną. Warto przy tym pamiętać, że leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usługi, a nie dostawa towaru, więc podatek VAT naliczany jest do każdej raty. Łączna kwota uiszczana w ramach comiesięcznych rat nie pokrywa się z wartością przedmiotu, dlatego też obie strony umowy określają opłatę wstępną oraz finalny koszt wykupu. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca może wykupić użytkowany przedmiot.

Specyfika leasingu finansowego

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z leasingu finansowego. W tym przypadku przedmioty leasingu staje się składnikiem majątkowym leasingobiorcy, więc to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzujących. Co więcej, podatek VAT należy uiścić w całości już przy pierwszej racie przy odbiorze przedmiotu, ponieważ leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczane są zarówno odpisy amortyzujące, jak i część odsetkowa rat. Warto przy tym dodać, że automatycznie po wpłacie ostatniej raty leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu.

Podsumowanie: różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

  • Przedmiot leasingu finansowego jest wliczany do majątku leasingobiorcy, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego należy do majątku leasingodawcy.
  • Raty leasingu finansowego pokrywają wartość przedmiotu w chwili podpisania umowy. Z kolei raty leasingu operacyjnego pokrywają kwotę utraty wartości przedmiotu przez czas trwania umowy.
  • Po zakończeniu umowy leasingu finansowego przedmiot automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy w chwili uiszczenia ostatniej raty. Przy leasingu operacyjnym leasingobiorca może, lecz nie musi odkupić dany przedmiot po zakończeniu czasu trwania umowy.